قراردادکانون واداره کل میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی

قرارداد راه اندازی دبیرخانه شهرجهانی گوهرسنگ ها

قراردادبرگزاری همایش مشهد شهرجهانی گوهرسنگ ها

دکترزند حسامیشهرجهانی 3

MyLogoOfGem