قرارداد کانون وکالج دانشگاه فردوسی مشهد

موضوع قرارداد

     همکاری درزمینه آموزش گوهرشناسی ،گوهرتراشی وطراحی جواهرات درحوزه گوهرسنگ های قیمتی ونیمه قیمتی وتشکیل کمیته مشترک علمی

اهم تعهدات دراجرای قرارداد

برگزاری دوره های آموزشی وبه کارگیری اساتید مجرب

کمک به فراگیری علوم کاربردی درحوزه گوهرسنگ ها

برگزاری تورهای علمی وآموزشی موردنیازدرحوزه تخصصی جواهرات وسنگ های قیمتی ونیمه قیمتی

تامین منابع درسی باتصویب کمیته مشترک علمی

تجهیزوتامین ابزارووسایل آموزشی

تبلیغات لازم وهمکاری درجذب هنرجووکارآموز

کالج فردوسیهمکاری در تجهیزآزمایشگاه تخصصی دانشکده علوم درحوزه گوهرشناسی

MyLogoOfGem