تاریخچه کانون جواهرات وسنگ های قیمتی ایران

امروزه صنایع کوچک ومتوسط نقش موثروفراگیری درتوسعه و بهبود شاخص های اقتصادی از جمله ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ایجاد فرصت های شغلی مزیت دار ایفا می نمایند و در این میان سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (گوهرسنگها)ازاهمیت ویژه ای برخوردارمی باشد.

ازجمله مزیت های نسبی فعالیت دراین زمینه عبارتست از:

1-کاربرددرعلوم وصنایع مختلف

2-ایجادارزش افزوده بالا(300تا700درصد)

3-عدم نیازبه امکانات زیربنائی نظیرآب وانرژی

4-عدم وابستگی به صنعت حمل ونقل

5-سرانه سرمایه گذاری اشتغال بسیارپایین(بین 50تا100میلیون ریال)

6-فضای کم موردنیازبرای ایجادیک شغل (حداکثر2در2متر)

مواردمذکورازیک سو و بحران اشتغال درکشورازسوی دیگر،ازیک دهه ی قبل متخصصین این بخش ازجمله آقای دکتر محمدجوادپیش بین رابراّن داشته است که قدمهایی دراین زمینه به خصوص :

-آموزش وتربیت نیروی انسانی کارآمد با تاسیس مراکزآموزشی

-هدایت بازاربه طرف تجارت مبتنی بر اصول علمی

-تدوین استانداردهای موردنیازدر:

-سازمان استانداردوتحقیقات صنعتی کشور

-سازمان فنی وحرفه ای کشور

-سایرارگانها نظیرگمرک

بردارند.

کانون هماهنگی دانش،صنعت وبازارجواهرات وسنگ های قیمتی ایران نیزبراساس همین تفکروضرورت وتوجه ویژه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونین ایشان با اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اهداف ووظایف مندرج دراساسنامه تشکیل وبااستعانت ازذات احدیت فعالیت خودراآغازوتحت شماره5233 به ثبت رسیده است.

 

MyLogoOfGem