نقش استاندارد دربهسازی فضای کسب وکار

اصولا استاندارد درزندگی امروزه مردم جهان  نقش اساسی دراطمینان بخشی به  مصرف کالاهای مختلف و کاهش ریسک ومخاطرات درتمامی زمینه ها ازجمله: غذایی ، بهداشتی ، به کارگیری دستگاه های مختلف ، خریدوسرمایه گذاری و....دارد.

باعنایت به پیشرفت علوم وفنون مختلف درحوزه گوهرسنگ ها وساخت گوهرهای مصنوعی ونیزروش های پیچیده بهسازی این گونه سنگ ها شناخت  و درجه بندی  وبه طورکلی تعیین هویت گوهرها جز با استفاده ازآزمایشگاه های تخصصی و به کارگیری  تجهیزات پیشرفته میسرنخواهد بود.

از سوی دیگر همه  ساله مقدار معتنابهی ارزبه منظور تامین گوهرسنگ ها ی مورد نیاز بخش جواهرسازی ازکشورخارج می گردد(به صورت مجازوغیرمجاز) که اغلب به دلیل عدم وجود شناخت کافی ونبود روش های استاندارد آنالیز وتعیین هویت آنها ودرنتیجه عدم خرید مبتنی براصول علمی مقادیرزیادی ازوجوه مذکور هدرمی رود.

بدین لحاظ و ب نا به احساس ضرورت کارشناسان حوزه گوهرها درسنوات قبل ونشست های تخصصی باسازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی کشور مقررگردید که استاندارد های موردنیاز درحوزه گوهرسنگ هاتدوین گرددو باتشکیل کمیته های فنی وملی که این حقیرنیز افتخارعضویت درکمیته های مذکوروهمکاری درتدوین استانداردها راداشته ام ،کشوربه این مهم نائل آمده است.

درحال حاضرخوشبختانه درزمینه های مختلف ازجمله :

روش های شناخت گوهرهای رنگی

ارزیابی برلیان

درجه بندی مروارید

شناخت ودرجه بندی الماس

استانداردهای موردنیازبااستفاده ازاستانداردهای جهانی وبین المللی تدوین ودارای کدملی می باشد.

وجوداستانداردهای مذکوربه متخصصین بخش امکان تجهیزآزمایشگاه های مجهزواظهارنظربرمبنای اصول کارشناسی راداده وبرای مصرف کنندگان نیزاین امکان راایجاد می نمایدکه با مراجعه به این لابراتوارها ازکم وکیف گوهر خریداری اطمینان حاصل نمایند.

علاوه  برآن وجود استاندارد موجب فراهم شدن  زبان  کارشناسی مشترک  در بین ذینفعان بخش وبهسازی  فضای  کسب وکارایجادفضائی بااطمینان بیشتردرسرمایه گذاری راایجاد می نماید.

خوشبختانه درسنوات قبل اولین آزمایشگاه همکاراستانداردوتحقیقات صنعتی دربرلیان ، گوهرهای رنگی ومروارید بااستفاده ازلابراتوار مجهزوکارشناسان مجرب با سابقه فعالیت بیش از20 سال درمشهد ودرخوشه صنعتی  جواهرات  شروع به فعالیت وارائه  خدمات به اعضاء خوشه نموده وبا انتخاب مشهد به عنوان شهرجهانی گوهر سنگ ها  براهمیت موضوع  افزوده شده است.

شایان  ذکراست که در این مهم کشوردر ابتدای راه گام بر می دارد ودرآینده  نیا زبه  تدوین  استاندارد های  متعدد کیفی جواهرات وگوهرسنگ ها خواهد بودوچشم اندازبیان گررشد و توسعه کشوردر استانداردسازی پیش  ازپیش  محصولات درآینده می باشد.

باتشکر-محمدجوادپیش بین  

رئیس کانون وعضوکمیسیون عالی کانون های کشور

MyLogoOfGem