سنگ های ماه تولد

فروردین : الماس

اردیبهشت:زمرد

سنگ ماه تولد

خرداد:مروارید

تیر:یاقوت

مرداد:زبرجد

شهریور:یاقوت کبود

مهر:اپال

آبان :توپاز

آذر:فیروزه

دی:گارنت

بهمن:آمتیست

اسفند:آکوامارین

MyLogoOfGem