تراش وانواع آن

 

  تراش 

به کلیه عملیاتی که برروی سنگ انجام می گرددازجمله برش تراش و صیقل که منجر به زیباسازی سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی میگردد تراش سنگ می گویند

انواع تراش

(cabochan) تراش کبوچان یادامله

(faceted) تراش صفحه ای

(fancy) تراش فانتزی

 

MyLogoOfGem