پیام دبیرکانون

به نام پدیدآورنده زیبایی ها

ازدیرباز درایران زمین توجه به گوهرها امری رایج ونماد هوشمندی ایرانیان بوده است . گواه این مطلب جایگیری این گوهرها برتارک حاکمان وفروانروایان وزینت فزای بانوان ومهربانوان بوده است . ازدیگرسو درهم تنیدگی این موضوع درحوزه های اکتشاف؛ استخراج؛ تراش وبهره برداری با فرهنگ مردم تا آنجا پیش رفته است که باقرار گرفتن تدریجی در حافظه تاریخی ملت  درفرهنگ ایرانیان وشعرشاعران گوهروگوهرها برای انتقال مفاهیم نغز  بارها وبارها مورد استفاده قرارگرفته است .

پرواضح است این پیشینه تاریخی بی نیاز ازروزآمد شدن وطی مسیرتکاملی نمی باشد .دراین راستا موجب خوشحالی است کانون هماهنگی دانش؛ صنعت وبازارجواهرات وسنگ های قیمتی ایران به عنوان ظرف وهسته مرکزی حمایت وهدایت این رویش ها وپویش های جدید درکشور  به مرکزیت کلان شهرمشهد وبه عنوان نخستین کانون درقالب اساسنامه جدید؛ هم زمان باانتخاب مشهد به عنوان شهرجهانی گوهرسنگ ها شکل گرفته است .امید است با تحقق آرمان های مورد نظر این کانون بتواند نقش ارزشمندی درآینده این هنرصنعت دراستان وکشورایفا نماید. بی گمان عناصر اصلی دراین حوزه اعضای محترم کانون خواهند بود که بابهره برداری اصولی ازظرفیت های ایجادشده؛ نقش آفرین آینده ای بهتر باشند.

اینجانب به عنوان دبیرکانون وهمراه همه عزیزان ضمن آرزوی موفقیت برای دست اندرکاران ازهمکاران گرامی که دراین عرصه تلاش دارند دعوت می نمایم باعضویت درکانون وپیگیری مصوبات موجبات تحقق رویکردهای مورد نظررا فراهم ومارادرادامه راه یاری نمایند.

                                                                                                                                         جعفر طاهری - دبیرکانون

                                                

دکترطاهری

                                                                                                                                              

                   

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                          
        

 

 

MyLogoOfGem