پیام رییس کانون

به نام خالق زیبایی ها

امروزه صنایع کوجک ومتوسط دررشد شاخص های اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می نماید ودراین میان گوهرسنگ ها؛ جواهرات وصنایع وابسته ازاهمیت ویژه ای برخورداراست .

کشورما با برخورداری ازپتانسیل های معدنی ( گوهرسنگ ها) وهنرمندان فراوان با ریشه های تاریخی دراین حوزه می تواند یکی ازبزرگترین مراکز تولید وتجارت جواهرات وگوهرسنگ ها باشد.

بدیهی است دراین میان رشدوتعالی این هنر صنعت بدون برخورداری ازفناوری های روز وحرکت درجهت نوآوری واستاندارد سازی مثمرنبوده وحرکت کارآمدی نخواهد بود .

باپیگیری های انجام شده وتوجه ویژه معاونت محترم علمی وفناوری ریاست جمهوری ؛ معاونت محترم نوآوری وتجاری سازی فناوری ؛ مدیر کل محترم تجاری سازی وسایرهمکاران حوزه معاونت کانون هماهنگی دانش ؛صنعت وبازارجواهرات وسنگ های قیمتی ایران تصویب وفعالیت خود راشروع نموده است .

برآنیم تا با بکارگیری حداکثری توان مندی بخش خصوصی ودولتی وهنرمندان وتوسعه وترویج فناوری ونوآوری دراین صنعت وحمایت ازنخبگان ؛ صنعتگران وشرکت های دانش بنیان دراین حوزه حرکت درجهت بهبود فضای کسب وکارمبتنی بردانش وفناوری رارقم بزنیم ودراین رهگذر نیازمند همکاری وهم اندیشی تمامی نیروها وذینفعان بخش درسطح کشورهستیم .

برخودلازم می دانم از حمایت های معاونت محترم علمی وفناوری جناب آقای دکترستاری ؛ معاونین ومدیران حوزه معاونت بالاخص جناب آقای دکترشیخ زین الدین وآقای دکترزندحسامی وهمکاران ارجمندشان صمیمانه سپاس گزاری نمایم.

                                                                                                                                     محمد جوادپیش بین - رییس کانون

 

445208209 104987

MyLogoOfGem